Tanıtım

 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI AMAÇ KURULUŞ VE GÖREVLERİ

Amaç : 

Kalkınmplanları ve programlarındyer alan politikve hedefler doğrultusundüniversitemiz kaynaklarının etkili,ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını,hesap verilebilirliği ve mali saydamlığı sağlamak üzere mali yönetimimizin yapısını ve işleyişini,bütçemizin hazırlanmasını,uygulamasını,tüm mali işlemlerin muhasebeleştirilmesini,raporlamasını ve mali kontrolün yapılmasını sağlamaktır.

Kuruluş :

5436 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması HakkındKanunun 15 inci maddesinde belirtilen kamu idarelerinde Strateji Geliştirme Başkanlıkları, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ve Müdürlükler kurulmuştur. Söz konusu Kanun gereğince, anılan Kanunun 15. maddesinde sayılan görevler ile 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 5436 sayılı Kanun ile değişik 60 ıncı maddesinde belirtilen görevleri yürütmek üzere kurulmuştur.

Yerleşim :

Rektörlük idari binasının ikinci katındhizmet vermektedir.

Başkanlığın Görevleri :

a) Ulusal kalkınmstrateji ve politikaları, yıllık program ve hükümet programı çerçevesinde idarenin ortve uzun vadeli strateji ve politikalarını belirlemek, amaçlarını oluşturmak üzere gerekli çalışmaları yapmak.

b) İdarenin görev alanıngiren konulardperformans ve kalite ölçütleri geliştirmek ve bu kapsamdverilecek diğer görevleri yerine getirmek.

c) İdarenin yönetimi ile hizmetlerin geliştirilmesi ve performanslilgili bilgi ve verileri toplamak, analiz etmek ve yorumlamak.

d) İdarenin görev alanıngiren konularda, hizmetleri etkileyecek dış faktörleri incelemek, kurum içi kapasite araştırması yapmak, hizmetlerin etkililiğini ve tatmin düzeyini analiz etmek ve genel araştırmalar yapmak.

e) Yönetim bilgi sistemlerine ilişkin hizmetleri yerine getirmek.

f) İdarede kurulmuşsStrateji Geliştirme Kurulunun sekretaryahizmetlerini yürütmek.

g) İdarenin stratejik plan ve performans programının

 hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek.

h) İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans programınuygun olarak hazırlamak ve idare faaliyetlerinin bunlaruygunluğunu izlemek ve değerlendirmek.

i) Mevzuatı uyarıncbelirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde,ayrıntılı harcamprogramı hazırlamak ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak.

j) Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulamsonuçlarınilişkin verileri toplamak, değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile malî istatistikleri hazırlamak.

k) İlgili mevzuatı çerçevesinde idare gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir vealacaklarının takip ve tahsil işlemlerini yürütmek.

l) Genel bütçe kapsamı dışındkalan idarelerde muhasebe hizmetlerini yürütmek.

m) Harcambirimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını daesas alarak idarenin faaliyet raporunu hazırlamak.

n)İdarenin mülkiyetinde veykullanımındbulunan taşınır ve taşınmazlarilişkin icmal cetvellerini düzenlemek.

o) İdarenin yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek, uygulamsonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak.

p) İdarenin, diğer idareler nezdinde takibi gereken malî iş ve işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak.

r) Malî kanunlarlilgili diğer mevzuatın uygulanması konusundüst yöneticiye ve harcamyetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak.

s) Ön malî kontrol faaliyetini yürütmek.

t) İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularındçalışmalar yapmak; üst yönetimin iç denetime yönelik işlevinin etkililiğini ve verimliliğini artırmak için gerekli hazırlıkları yapmak.

u) Üst yönetici tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum